Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory Prezydenta RP - II tura

       Wyszukiwarka obwodów:         

http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/SZUKAJ/index.html

KOMUNIKAT DLA WYBORCÓW

 Wyborcy wpisani do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w pierwszym głosowaniu będą ujęci w tym spisie wyborców również w II turze wyborów.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców.

Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę.  Nie ma przy tym znaczenia, czy wyborca opuścił szpital w okresie pomiędzy pierwszym głosowaniem, a ponownym głosowaniem, czy też wcześniej.

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ 

http://www.pkw.gov.pl/gallery/19/96/33/199633/OBWODY_ZAGRANICA.pdf

Zmiana miejsca pobytu na czas wyborów - głosowanie na podstawie zaświadczenia - informacja tel. (32) 37-33-468/310

 Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.
Zaświadczenie można pobrać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 110 w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki od 7:30 do 17:00), najpóźniej do dnia 02 lipca 2010 r. do godz. 15:30.

 Głosowanie przez pełnomocnika - informacja tel. (32) 37-33-448

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Do wniosku dołącza się:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy. Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2010 r.

Dopisanie do spisu wyborców na jednorazowy wniosek - informacja tel. (32) 37-33-448

Wyborcy, którzy czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały), którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2010 r.

 

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
obwieszczenie_o_II_turze .pdf 35 (kB)
przewoz_osob_niepelnosprawnych .rtf 41 (kB)
Zarzadzenie_dot._odwolania_czlonkow_OKW .pdf 277 (kB)
Zarzadzenie_w_sprawie_uzupelnienia_skladu_OKW .pdf 85 (kB)
Harmonogram_czynnosci_dla_OKW_na_03_07_10 .rtf 59 (kB)
Harmonogram_czynnosci_dla_OKW_na_04_07_10 .rtf 75 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: