Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory samorządowe 2014

WAŻNE!!!Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach  http://katowice.pkw.gov.pl/kat-aktualnosci/
 

WYNIKI WYBORÓW NA PREZYDENTA MIASTA ZABRZE, RADNYCH RADY MIASTA DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA W ZAŁĄCZNIKU NA DOLE STRONY

 Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego okręg Nr 5

http://wybory.slaskie.pl/article/okreg_nr_5

http://wybory.slaskie.pl/files/cms/wkw_protokol_%20wybory_2014.pdf
 

DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH:

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty.

POMOC PRZY GŁOSOWANIU

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W dniu głosowania w wyborach samorządowych tj. 16 listopada 2014 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godz.: od 10:00 do 16:00.
Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem: 32/37-33-425 lub 335.

Warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyborach samorządowych w spisach wyborców ujmowane są (będą mogły wziąć udział w głosowaniu) wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców.
Zameldowanie na pobyt czasowy nie skutkuje wpisaniem do rejestru wyborców i ujęciem w spisie wyborców z urzędu.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania, za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Ważne: Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się!!!.

DOPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW:

Wyborcy:
1) stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały;
2) nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy;
3) stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały

- wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach:
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika - informacja tel. (32) 37-33-448
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w poniedziałki 06,13,20,27 października oraz 03 listopada w godzinach od 7:30 do 17:00 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30 najpóźniej do dnia 7 listopada 2014r.


Głosowanie wyborców niepełnosprawnych - informacja tel. (32) 37-33-494
Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach swojego okręgu.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w poniedziałki 06,13,20,27 października oraz 03 listopada w godzinach od 7:30 do 17:00 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30 najpóźniej do dnia 12 listopada 2014r.


Głosowanie korespondencyjne - informacja tel. (32) 37-33-303
Głosować korespondencyjnie w ramach swojego okręgu mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zgłoszenie musi zawierać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
- oznaczeniu wyborów,
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
- żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
- adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Zgłoszenia można dokonać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 111 w poniedziałki 06,13,20,27 października w godzinach od 7:30 do 17:00 natomiast od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.30 najpóźniej do dnia 27 października 2014r.

 Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Obwieszczenie_2014_wybory_liczba_radnych .pdf 2 (MB)
Rozporzadzenie_Prezesa_RM_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_m.st_._Warszawy_oraz_wyborow_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast .pdf 785 (kB)
Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa_do_glosowania .rtf 101 (kB)
zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa .rtf 94 (kB)
Wniosek_o_dopisanie_do_spisu_osoby_niepelnosprawnej .rtf 43 (kB)
wniosek_o_glosowanie_korespondencyjne .rtf 62 (kB)
Informacja_o_uplywie_terminow_dla_wyborcow_niepelnosprawnych .pdf 127 (kB)
Tabela_dyzury_MKW .rtf 67 (kB)
obwieszczenie_PM_Zabrze_w_sprawie_numerow_i_granic_obwodow_glosowania_oraz_wyznaczonych_siedzibach_obwodowych_komisji_wyborczych .pdf 123 (kB)
sklady_okw_alfabetycznie .pdf 281 (kB)
sklady_OKW_obwody .xls 104 (kB)
Harmonogram_szkolen_czlonkow_Obwodowych_Komisji_Wyborczych_2014 .rtf 49 (kB)
Obwieszczenie_Miejskiej_Komisji_Wyborczej_w_Zabrzu_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow_na_radnych_Rady_Miasta_Zabrze_w_wyborach_samorzadowych_zarzadzonych_na_dzien_16_listopada_2014_r .pdf 69 (kB)
Obwieszczenie_Miejskiej_Komisji_Wyborczej_w_Zabrzu_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_Prezydenta_Miasta_Zabrze_w_wyborach_samorzadowych_zarzadzonych_na_dzien_16_listopada_2014_roku .pdf 80 (kB)
Informacja_o_dyzurach_MKW_z_dnia_29_10_2014_r .rtf 62 (kB)
Wytyczne_dla_obwodowych_komisji_wyborczych_dotyczacych_zadan_i_trybu_przygotowania_oraz_przeprowadzenia_glosowania_w_wyborach_organow_jednostek_samorzadu_terytorialnego .pdf 383 (kB)
Informacja_Prezydenta_Miasta_Zabrze_o_sporzadzeniu_spisow_wyborcow .rtf 89 (kB)
uchwala_MKW_powolanie_czlonka_OKW .pdf 26 (kB)
uchwala_MKW_skreslenie_czlonkow_OKW .pdf 28 (kB)
uchwala_MKW_wykreslenie_czlonkow_OKW_05_11_14 .pdf 35 (kB)
Informacja_o_dyzurach_MKW_w_przeddzien_wyborow_i_w_dniu_wyborow .rtf 63 (kB)
Informacja_o_sposobie_glosowania_w_wyborach_na_prezydenta .pdf 113 (kB)
Informacja_o_sposobie_glosowania_w_wyborach_do_rad__miast_na_prawach_powiatow .pdf 114 (kB)
Informacja_o_sposobie_glosowania_w_wyborach_do_sejmikow_wojewodztw .pdf 114 (kB)
dzielnice_w_okregach .jpg 1 (MB)
protokol_wybor_prezydenta .pdf 117 (kB)
protokol_wybory_rady_miasta .pdf 179 (kB)
zestawienie_wynikow_rada_okr_1 .pdf 220 (kB)
zestawienie_wynikow_rada_okr_2 .pdf 225 (kB)
zestawienie_wynikow_rada_okr_3 .pdf 230 (kB)
zestawienie_wynikow_rada_okr_4 .pdf 225 (kB)
protokol_wyniki_wyborow_do_sejmiku .pdf 235 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: