Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Uzależnienia

   

Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

Koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286, II p., pokój 201
tel. 032 37-33-435

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Park Hutniczy 6, wejście od strony Klub Abstynenta (parter)
tel. 032 271 84 42 lub 032 278 11 99 wew. 107

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 08.00 – 15.00
Wtorek: 08.00 – 15.00
Środa: 09.00 – 16.30
Czwartek: 08.00 – 15.00
Piątek: 08.00 – 15.00

W ramach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są realizowane:

 • udzielanie informacji dotyczących uzależnień
 • przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe
 • przygotowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Punkt Konsultacyjny Pomarańczowa Linia

Punkt Konsultacyjny Pomarańczowa Linia

działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91, w każdy piątek (za wyjątkiem okresu wakacji i dni wolnych od pracy), w godz. 15.00 – 18.00

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia są realizowane:

 • konsultacje telefoniczne dla młodzieży, rodziców i wychowawców
 • spotkania indywidualne dla osób zainteresowanych
 • grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci piją alkohol
 • powadzenie Klubu Młodzieżowego Lidera Profilaktyki
 • udział w ogólnopolskich akcjach promujących trzeźwość
 • dyskoteki bezalkoholowe

Oferta terapeutyczna dla dzieci z uszkodzeniem FAS/FAE:

 Oferta terapeutyczna dla dzieci z uszkodzeniem z FAS/FAE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zespół ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
ul. Wyzwolenia 7
IV piętro, pokój 40 i 43
tel. 032 271 30 05, 032 271 64 31/32 wew. 61, 63

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 7.30 – 10.30

Oferta terapeutyczna obejmuje:

 • neurorozwojową diagnostykę dzieci i młodzieży z organicznym uszkodzeniem mózgu,
 • Ustalanie domowych programów terapeutycznych,
 • Pracę z dziećmi na terenie ośrodka i w miejscu zamieszkania,
 • Przeszkolenie rodziców i opiekunów dziecka w zakresie realizacji programu neurostymulacji,
 • Konsultacje i poradnictwo dla rodziców i opiekunów,
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zaburzeń FAS/FAE.

Osoby udzielające pomocy:
Beata Stebnicka
Piotr Paczulla

 

Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Zespół Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

41-800, Zabrze, ul. Wyzwolenia 7, I piętro, pokój nr 12
tel. 032 278-56-70 lub 032 370-27-31
e-mail: zik.zabrze@poczta.fm

W ramach działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej jest realizowana:

 • pomoc psychologiczna, w tym: terapia małżeńska, indywidualna, rodzinna.
 • edukacja na temat przemocy, współuzależnienia, praw osobistych
 • poradnictwo prawne i psychologiczne
 • kierowanie uzależnionych do placówek świadczących pomoc długoterminową, związaną z leczeniem uzależnień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

41-800, Zabrze
ul. Park Hutniczy 6
tel. 032 278-11-99 lub 032 271-84-42
fax. 032 278-11-99 wew. 104
adres e-mail: opilu@opilu.pl
www.opilu.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 08.00 – 20.00
Wtorek: 08.00 – 20.00
Środa: 08.00 – 20.00
Czwartek: 08.00 -20.00
Piątek: 08.00 – 20.00
Sobota: 08.00 – 15.00

W ramach działania Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień są realizowane:

 • programy psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym
 • prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin uzależnionych
 • świadczenia rehabilitacyjne
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • działalność profilaktyczno-informacyjna i edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • współpraca z palcówkami podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalami, placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi.

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „ Nowe Życie”

Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Nowe Życie"

41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 6
tel. 032 271-77-20 lub 032 370 30 42
www.kanowezycie.webpark.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 16.30 – 20.30
Wtorek: 16.30. – 20.30
Środa: 16.30 – 20.30
Czwartek: 09.30 – 12.30
Piątek: 16.30. – 20.30
Sobota: 16.30 – 20.30.
Niedziela 16.30 – 20.30

Stowarzyszenie „Żyj i daj Żyć”, na rzecz adaptacji osób uzależnionych i ich rodzin do społeczeństwa

Stowarzyszenie "Żyj i daj Żyć", na rzecz adaptacji osób uzależnionych i ich rodzin do społeczeństwa

41-800, Zabrze, ul. Pawliczka 16
tel. 032 370 15 34 lub 0692 998 247
e-mail: zyjidajzyc@neostrada.pl
www.zyjidajzyc.free.ngo.pl

W ramach działania Stowarzyszenia „ Żyj i daj Żyć”, są realizowane:

 • współorganizowanie weekendów rodzinnych dla osób uzależnionych
 • współorganizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym
 • współorganizowanie Zlotów Radości dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • wspieranie i propagowanie idei „Zakładów Abstynenckich”
 • prowadzenie punktów wydawania posiłków
 • realizacja III stopnia wychodzenia z bezdomności poprzez prowadzenie mieszkań readaptacyjnych

Izba Wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień

41-800, Zabrze, ul. Wolności 94
tel./fax: 032 271-31-34 lub 032 274 -85-68
e-mail: izbazabrze@interia.pl

W ramach działalności Izby Wytrzeźwień jest realizowane:

 • udzielanie pierwszej pomocy osobom nietrzeźwym, przebywającym w izbie
 • udzielanie osobom nietrzeźwym, przywiezionym do izby, potrzebnych świadczeń sanitarno-higienicznych
 • nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: